Samenwerkingsmogelijkheden tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Als huisarts loopt u soms aan tegen de steeds groter wordende zorgzwaarte bij ouderen en chronisch zieken in uw praktijk. Deze zorgzwaarte vraagt regelmatig meer expertise en tijd dan u beschikbaar heeft. Als specialist ouderengeneeskunde heb ik ervaring in medisch geneeskundige zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieke patiënten en kan ik u daarin ondersteunen. Mijn werkgebied is de gemeente Nissewaard.

Consult

Fysiek of telefonisch

In een consult beantwoordt de specialist ouderengeneeskunde een vraag van de huisarts. Die kan vragen om een (behandel)advies, zonder dat daar een geriatrisch assessment voor nodig is. Een consult met bijbehorend advies leent zich met name goed voor diagnostische dilemma’s. Bijvoorbeeld bij vragen over genezing of preventie. Sommige genezingsprocessen verlopen immers anders bij ouderen en chronisch zieken dan bij andere patiënten. Ook situaties die vroeger veelal in het verpleeghuis voorkwamen, behoren tot het expertisegebied van de specialist ouderengeneeskunde en lenen zich voor een consult. Denk aan infectiepreventie of decubitusbeleid. Een consult kan zowel fysiek als telefonisch plaatsvinden. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde als consulent participeren in een multidisciplinair overleg. Het resultaat van een consult is een behandeladvies.

Mogelijke consultatievragen:

 • consultvraag over de (preventieve of geneeskundige) werking van bepaalde medicijnen bij ouderen
 • advies over decubitus
 • advies over opname
 • advies over de behandeling van intermitterende ziektes
 • vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht

Geriatrisch assessment

Thuis of in de huisartsenpraktijk

Het doel van een geriatrisch assessment door de specialist ouderengeneeskunde is inzicht krijgen in de problematiek en de zorgvraag van de patiënt. Het is een uitgebreid onderzoek naar problemen op somatisch, psychisch, functioneel (ADL), sociaal en communicatief vlak, die leiden tot een neerwaartse spiraal van functieverlies en toegenomen afhankelijkheid. De specialist ouderengeneeskunde voert de diagnostiek bij voorkeur uit bij de patiënt thuis of in de huisartsenpraktijk. Hierbij maakt de specialist ouderengeneeskunde ook gebruik van reeds beschikbare informatie, bijvoorbeeld van de praktijkondersteuner van de huisarts. Afhankelijk van de bevindingen kan de specialist ouderengeneeskunde (para)medici en/of gedragsdeskundigen inzetten voor aanvullende diagnostiek. Dit gebeurt in overleg met de huisarts, als onderdeel van het geriatrisch assessment. Het resultaat is een (vaak multidisciplinair) behandelplan met behandeldoelen, opgesteld in samenspraak met de patiënt en diens omgeving. De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde maken afspraken over de uitvoering en een evaluatie van het behandelplan.

Mogelijke aanleidingen tot een geriatrisch assessment:

 • onderzoek en diagnostiek bij cognitieve achteruitgang
 • onderzoek en diagnostiek bij (onbegrepen) functionele achteruitgang
 • onderzoek en diagnostiek bij vallen
 • in kaart brengen van de totale situatie van de patiënt, bijvoorbeeld bij geleidelijk afvallen, algemene achteruitgang, afwijkingen in het bloedbeeld (anemie, nierfunctiestoornissen, elektrolystoornissen).

Medebehandeling

Na een consult met behandeladvies kunnen huisarts en specialist ouderengeneeskunde overeenkomen dat het behandelplan (gedeeltelijk of helemaal) uitgevoerd wordt door de specialist ouderengeneeskunde. Dit ligt voor de hand, als zij allebei vinden dat voor de uitvoering de inhoudelijke expertise van de specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk is. De duur en taakverdeling van de behandeling zijn onderdeel van het zorgbehandelplan met zorginterventies, inclusief consulten en visites, multidisciplinair overleg en bijstelling van het plan. De specialist ouderengeneeskunde is medisch verantwoordelijk voor de specifiek overeengekomen behandeling.

Soms schat de specialist ouderengeneeskunde in, dat het nuttig of noodzakelijk om een andere behandelaar in te schakelen. Denk aan een psycholoog, een fysiotherapeut of ergotherapeut. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het behandelen en begeleiden van gedragsproblemen bij dementie. De specialist ouderengeneeskunde doet dit in overleg met de huisarts.

Polyfarmacie

Wanneer de specialist ouderengeneeskunde wordt ingeschakeld bij polyfarmacie (medicatiereview) voert deze een medicatieanamnese (farmacotherapeutische anamnese) en onderzoek (farmacotherapeutische analyse) uit bij de patiënt. Indien nodig, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de betreffende apotheek. Dit resulteert in een advies (farmacotherapeutisch behandelplan) aan de patiënt en de huisarts. Het is gebruikelijk om eenmaal per jaar een vervolgbeoordeling te laten plaatsvinden.

 • Consult
 • Geriatrisch assessment
 • Polyfarmacie
 • Medebehandeling

Vergoeding

De zorg door de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn voor patiënten zonder indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) werd tot en met 2016 gefinancierd via de subsidieregeling extramurale behandeling. Alleen een zorginstelling met toelating voor Wlz-behandeling kon hierover met het zorgkantoor productieafspraken maken.

Van 2017 tot en met 2019 is het voor samenwerkingsverbanden van zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde ook mogelijk geweest om zich bij het zorgkantoor aan te melden voor een contract en gebruik te maken van de subsidieregeling extramurale behandeling. Praktijk Borsje is hiervoor in deze periode een samenwerking aangegaan met Gericare (een VOF van zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde).

Vanaf 1 januari 2020 vindt de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) plaats. Vanuit de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP). Deze zorg valt, net als de tweedelijnszorg door medisch specialisten in het ziekenhuis, onder het eigen risico. Dat is jammer, omdat wij als specialisten ouderengeneeskunde graag laagdrempelig beschikbaar willen zijn voor alle patiënten uit de huisartspraktijk. Ook voor de zorgwekkende zorgmijders. U als huisarts zult uw patiënt bij verwijzing naar de specialist ouderengeneeskunde over het eigen risico moeten informeren. En er is een officiële verwijzing nodig voor het inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde.

Om contracten af te kunnen sluiten en te kunnen declareren bij de verschillende zorgverzekeraars heeft Praktijk Borsje met andere zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde de Coöperatie GeriHome U.A. opgericht. Coöperatie GeriHome U.A. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 77546687 en heeft als AGB-code 73737118. Meer hierover kunt u lezen op de website www.gerihome.nl

Dossiervoering

Huisarts en specialist ouderengeneeskunde zijn beide verantwoordelijk voor hun eigen dossier. Praktijk Borsje is met Gerimedica B.V. een overeenkomst aangegaan voor het gebruik van een elektronische patiënten dossier (EPD). Dit dossier (Ysis) is een multidisciplinair dossier ontwikkeld voor behandelaren in de chronische zorg. Ysis is het eerste EPD, dat is gecertificeerd door Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde.

 • Ysis
 • Gemaakt voor en door gebruikers
 • Multidisciplinair
 • Ondersteunt het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
 • Financiële ondersteuning voor declaraties
 • Registratie van wilsbekwaamheid en vrijheidsbeperkende maatregelen

 • Casemanager dementie
 • Psycholoog
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Psychomotorisch therapeut

Samenwerking met andere disciplines in de eerste lijn

Praktijk Borsje is bezig om een netwerk te vormen met andere behandeldisciplines om de complexe zorgvraag en zorgbehoefte van kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de eerste lijn zo volledig mogelijk in kaart te kunnen brengen en behandelen

©2017 Copyright - Praktijk Borsje
error: Deze content is beveiligd !!